Σχετικά με το έργο

Slide

Το Team2Share στοχεύει να υποστηρίξει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων βασικών δεξιοτήτων για όλους, αναπτύσσοντας και μεταφέροντας καινοτόμες μεθόδους μάθησης για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

 

Στο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε το πρόγραμμα, σχεδόν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της ΕΕ έχουν τουλάχιστον ένα πτυχίο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά οι βασικές δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής δεν έχουν αναπτυχθεί . Το 2017, περίπου 61 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 25 έως 64 είχαν σταματήσει την επίσημη εκπαίδευση πριν ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

1. Ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων ζωής, με την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων, χρήσιμων για εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους.

2. Υποστήριξη της ανάπτυξης και υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων σε μαθησιακές μεθοδολογίες και ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

3. Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, εστίαση σε ευάλωτες ομάδες, με αύξηση της ποιότητας, της προσφοράς και της προσβασιμότητας των μαθησιακών ευκαιριών προσαρμοσμένων στις μαθησιακές τους ανάγκες.

4. Παροχή ευκαιριών για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων αναπτύσσοντας αποτελεσματικές, ανοιχτές και καινοτόμες ψηφιακές μεθόδους για την υποστήριξη της εργασίας με ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης.

ΟΜΆΔΑ ΣΤΌΧΟΣ

0
ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΉ ΕΙΔΊΚΕΥΣΗ
0
ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ / ΜΈΝΤΟΡΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ
0
ΕΙΔΙΚΟΊ